Tag Archives: chủ tài khoản

Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tài khoản

Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tài khoản. Đối tượng là Hiệu trưởng, Chủ tịch xã, Cán bộ làm công tác kế toán. Học phí: 1.500.000đ/ học viên. [tinlienquan] THÔNG BÁO V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tài khoản –    Căn cứ vào nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của chính phủ; và các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính;  –    

Chi tiết